1. Strekking

1.1 Het gebruik van deze door ArjoHuntleigh en/of haar dochterondernemingen ('ArjoHuntleigh') geleverde webpagina's, 'de website van ArjoHuntleigh', is alleen toegestaan op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, aanpast of vervangen door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de inkoop van producten en diensten. Door aanmelding op de website, of, indien dit niet is vereist, door gebruik van de website van ArjoHuntleigh aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden in de bestaande vorm.

2. Diensten

2.1 Op de ArjoHuntleigh-website biedt ArjoHuntleigh bepaalde informatie en software aan, inclusief (indien van toepassing) de bijbehorende documentatie. Die kunt u inzien of downloaden.

2.1 Op de ArjoHuntleigh-website biedt ArjoHuntleigh bepaalde informatie en software aan, inclusief (indien van toepassing) de bijbehorende documentatie. Die kunt u inzien of downloaden.

3. Registratie, wachtwoord

3.1 Sommige pagina's van de ArjoHuntleigh-website kunnen een wachtwoordbeveiliging hebben. Om de veiligheid en de beveiliging van zakelijke transacties te waarborgen zijn die pagina's alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. ArjoHuntleigh behoudt zich het recht voor gebruikers een registratie te weigeren. ArjoHuntleigh behoudt zich met name het recht voor bepaalde pagina's die voorheen vrij toegankelijk waren aan registratie te onderwerpen. ArjoHuntleigh is te allen tijde en zonder enige verplichting om redenen te geven gerechtigd een gebruiker toegang te weigeren tot het wachtwoordbeveiligde gedeelte door de gebruikersgegevens te blokkeren (zoals hieronder gedefinieerd).

3.2 Bij registratie verstrekt de gebruiker juiste informatie. Mochten zich wijzigingen voordoen, dan zal de gebruiker ArjoHuntleigh daarvan (voor zover mogelijk online) in kennis stellen. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aan ArjoHuntleigh verstrekte e-mailadres juist is en dat hij op het opgegeven adres kan worden benaderd.

3.3 Na registratie ontvangt de gebruiker een toegangscode, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord ('Gebruikersgegevens'). Bij eerste aanmelding dient de gebruiker het – van ArjoHuntleigh ontvangen – wachtwoord te wijzigen in een wachtwoord dat alleen bij de gebruiker bekend is. De gebruikersgegevens bieden de gebruiker de mogelijkheid zijn gegevens in te zien of te wijzigen of zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in te trekken.

3.4 De gebruiker dient te zorgen dat zijn gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle transacties en andere handelingen die met behulp van zijn gebruikersgegevens worden verricht. Aan het eind van elke online sessie dient de gebruiker zich af te melden van de wachtwoordbeveiligde websites. Indien en voor zover de gebruiker merkt dat derden zijn gebruiksgegevens misbruiken, zal de gebruiker ArjoHuntleigh daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen.

3.5 Na ontvangst van de in lid 3.4 bedoelde kennisgeving zal ArjoHuntleigh het wachtwoordbeveiligde gedeelte waartoe dergelijke gebruikersgegevens toegang verlenen blokkeren. De toegang is alleen te herstellen na een verzoek daartoe van de gebruiker aan ArjoHuntleigh of nadat de gebruiker zich opnieuw heeft geregistreerd.

3.6 De gebruiker is altijd gerechtigd schriftelijk te verzoeken zijn registratie te verwijderen, mits die verwijdering een juiste nakoming van contractuele verplichtingen niet in de weg staat. In een dergelijk geval zal ArjoHuntleigh alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk herleidbare gegevens van de gebruiker verwijderen zodra die gegevens niet langer nodig zijn.

4. Rechten van gebruik van informatie, software en documentatie

4.1 Het gebruik van op de ArjoHuntleigh-website beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden of in geval van updates op informatie, software of documentatie aan de eerder met ArjoHuntleigh overeengekomen, geldende licentievoorwaarden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden.

4.2 ArjoHuntleigh verleent de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op de ArjoHuntleigh-website ter beschikking gestelde informatie, software en documentatie te gebruiken, voor zover overeengekomen, of bij afwezigheid van een dergelijke overeenkomst voor zover ArjoHuntleigh met die beschikbaarstelling heeft beoogd.

4.3 Software zal kosteloos in objectcode ter beschikking worden gesteld. Er bestaat geen recht op beschikbaarstelling van de broncode. Dat geldt niet voor broncode betreffende opensourcesoftware, waarvan de licentievoorwaarden in geval van overdracht van opensourcesoftware prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden en welke voorwaarden het beschikbaar stellen van de broncode vereisen. In een dergelijk geval zal ArjoHuntleigh de broncode tegen betaling van kosten beschikbaar stellen.

4.4 Het is de gebruiker niet toegestaan informatie, software en documentatie op enig moment te distribueren naar derden, te verhuren of op andere wijze ter beschikking te stellen. Tenzij dit volgens dwingend recht is toegestaan, zal de gebruiker de software of documentatie niet aanpassen of de software disassembleren, tot de broncode herleiden of decompileren of enig deel daarvan afscheiden. Het is de gebruiker toegestaan één back-up van de software te maken, indien nodig om verder gebruik zeker te stellen.

4.5 De informatie, software en documentatie worden beschermd door auteursrecht, internationale copyrightverdragen en andere wetten en verdragen die betrekking hebben op intellectuele eigendom. De gebruiker zal dergelijke wetten naleven en zich er met name van onthouden alfanumerieke code, markeringen of copyright-vermeldingen te verwijderen uit de informatie, software of documentatie.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden, is het zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van ArjoHuntleigh niet toegestaan informatie, merknamen en andere inhoud van de ArjoHuntleigh-website te wijzigen, kopiëren, reproduceren, verkopen, verhuren, gebruiken, aan te vullen of op welke andere wijze dan ook te benutten.

5.2 Er worden de gebruiker geen andere rechten verleend dan de hierin uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten en andere rechten, noch gelden er impliciete verplichtingen om rechten te verlenen op het gebruik van de naam van het bedrijf of intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, handelsmerken of gebruiksmodellen en dergelijke.

6. Plichten van de gebruiker

6.1 Bij het gebruik van de ArjoHuntleigh-website zal de gebruiker

  • geen intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten schenden;
  • geen inhoud uploaden die een virus, een zogenaamd Trojaans paard of een ander programma bevat dat gegevens kan beschadigen; 
  • geen hyperlinks of inhoud overbrengen, opslaan of uploaden waarop de gebruiker geen gebruiksrecht heeft, met name wanneer dergelijke hyperlinks of inhoud onwettig zijn of wanneer daarmee geheimhoudingsverplichtingen zouden worden geschonden; of 
  • geen promotie-e-mails of ongevraagde e-mails (ofwel 'spam') of valse waarschuwingen voor virussen of defecten of soortgelijk materiaal verspreiden, noch zal de gebruiker derden uitnodigen of verzoeken om deel te nemen aan loterijen, kettingbrieven, piramidespellen of soortgelijke praktijken.

6.2 ArjoHuntleigh is op elk moment gerechtigd de gebruiker de toegang tot de ArjoHuntleigh-website te ontzeggen, met name in het geval de gebruiker een verplichting die voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt.

7. Hyperlinks

7.1 De ArjoHuntleigh-website kan hyperlinks bevatten naar de webpagina's van derden. ArjoHuntleigh verklaart hierbij geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor de inhoud van dergelijke webpagina's, geen garanties te kunnen geven ten aanzien van de inhoud daarvan en dergelijke webpagina's en hun inhoud niet te onderschrijven, daar ArjoHuntleigh de informatie op dergelijke webpagina's niet beheert en niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en de daarop verstrekte informatie. Het gebruik van dergelijke webpagina's is geheel voor risico van de gebruiker.

8. Niet aansprakelijk voor tekortkomingen in kwaliteit of inbreuk op rechten

8.1 Voor zover informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld, wordt enige aansprakelijkheid met betrekking tot tekortkomingen in de kwaliteit van de informatie, software en documentatie of inbreuk op de rechten daarvan, met name wat betreft garanties ten aanzien van de juistheid van de informatie, het ontbreken van defecten, de afwezigheid van claims en de rechten van derden of ten aanzien van de volledigheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, software of documentatie, uitgesloten, behalve wanneer sprake is van opzettelijk wangedrag of fraude of van persoonlijk of letaal letsel.

8.2 De informatie kan algemene beschrijvingen bevatten betreffende de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten die in sommige gevallen niet verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld als gevolg van productwijzigingen). Daarom zullen partijen bij aanschaf van het product steeds afzonderlijk tot overeenstemming komen over de werking daarvan.

9. Overige aansprakelijkheden; virussen

9.1 Elke verdere aansprakelijkheid van ArjoHuntleigh wordt uitgesloten, tenzij een dergelijke uitsluiting wettelijk verboden is. Behoudens overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, sluiten ArjoHuntleigh en de hosts van deze website hierbij elke aansprakelijkheid uit voor claims, verlies, vorderingen of schade van welke aard dan ook met betrekking tot op onze website verstrekte informatie en/of aangeboden diensten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, directe of indirecte schade, bijkomende schade of gevolgschade, vergoeding van feitelijk geleden schade, winstderving of gegevensverlies wegens contractbreuk of niet-nakoming van garantiebepalingen, delict of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

9.2 Hoewel ArjoHuntleigh al het mogelijke doet om de ArjoHuntleigh-website te vrijwaren van virussen, kan ArjoHuntleigh niet garanderen dat die virusvrij zal zijn. De gebruiker dient voor zijn eigen veiligheid de nodige stappen te nemen om te zorgen voor toereikende beveiligingsmaatregelen.

10. Exportbepalingen

10.1 Voor de export van bepaalde informatie, software en documentatie kan in verband met de aard, het beoogde gebruik of de beoogde bestemming ervan een vergunning vereist zijn. De gebruiker zal zich strikt houden aan de exportbepalingen betreffende de export van informatie, software en documentatie, met name aan de bepalingen van de Europese Unie, de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie en die van de Verenigde Staten.

10.2 Op verzoek zal ArjoHuntleigh de gebruiker de nodige contactgegevens verstrekken voor meer informatie.

11. Gegevensbescherming

Wat betreft het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk te herleiden gegevens van de gebruiker van de ArjoHuntleigh-website zal ArjoHuntleigh alle geldende wetten op het gebied van gegevensbescherming naleven en zich houden aan de bepalingen van het Privacybeleid (link) betreffende de gegevensbescherming van de ArjoHuntleigh-website, dat toegankelijk is via de hyperlink op de ArjoHuntleigh-website.

12. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De ArjoHuntleigh-website bevat informatie over producten die al dan niet verkrijgbaar zijn in bepaalde landen en die, wanneer ze verkrijgbaar zijn, zijn goedgekeurd of toegelaten door een overheidsinstantie op grond van indicaties en volgens beperkingen die per land kunnen verschillen. Elk land heeft bepaalde wetten, bepalingen en medische voorschriften die van toepassing zijn op de communicatie van medische of andere informatie over medische producten via het internet. Niets hierin kan men opvatten als een aanprijzing van of als reclame voor een product dat niet is toegestaan volgens de wettelijke bepalingen en voorschriften van de staat of het land waar de lezer zich bevindt.

13. Rechtsgebied, toepasselijk recht

13.1 De ArjoHuntleigh-website wordt geëxploiteerd en beheerd door in Zweden gevestigde bedrijven. De diensten en materialen op deze website worden "in hun huidige staat" verstrekt en ArjoHuntleigh en de hosts van deze website wijzen, voor zover wettelijk toegestaan, ten aanzien van die diensten of materialen uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, garanties van voldoende kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Als iets op deze website wordt beschouwd als strijdig met de wetten die gelden in een ander land, is deze website niet bedoeld voor gebruik door personen in dat land en zijn personen die onderworpen zijn aan dergelijke wetten niet gerechtigd onze diensten te gebruiken, tenzij zij ons ervan kunnen overtuigen dat een dergelijk gebruik wettig zou zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de toepasselijke plaatselijke wetten.